top of page

חמש עקרונות מנחים

כמו שהטבע מראה לנו.jpg

מוצעים כאן חמישה עקרונות וכלים ביודינאמיים, כשהבחירה בהם נועדה להציג את הייחודיות והתרומה של תפיסה זו; יש כמובן עוד עקרונות, כלים ודגשים רבים מעבר לאלה.


1. אורגניזם חי ואינדיבידואלי
כל המרכיבים והתהליכים במשק החקלאי פועלים כאורגניזים חי ואינדיבידואלי. על החקלאי/ת לפעול למען התפתחות בריאה של הגוף, נפש ורוח המשק.
 

2. הישאר בתוך ממלכת החיים
רק תהליכים חיים יכולים לתמוך בחיים אחרים, לכן עלינו לגייס את מלוא הכישורים והיכולות לעבוד כך שהמשק החקלאי ייתמך על ידי זרם החיים, ולהימנע, ככל שניתן, משימוש בחומרים הפוגעים בחיים. הבסיס למימוש עקרון זה הנו שימוש בתכשירים ביודינמיים.


3. מגוון הוא מפתח
החיים פועלים מתוך שפע של קשרים, תהליכים וצורות. רק מגוון, רחב ככול שניתן, יאפשר לחיים לשגשג באמת. עיקרון זה מסייע לראות בבהירות מדוע וכיצד יש לעצב את האגרו-אקולוגיה של משק החקלאי.
 

4. מקצבים של הטבע

הטבע פועל מתוך מקצב ומחזורים ועלינו כחקלאים ללמוד להבין איך לעבוד עם מקצב החיים. לשם כך פותח לוח השנה הביודינמי, המאפשר זאת.

5. חקלאות וקהילה
החקלאות תומכת בקהילה והקהילה תומכת בחקלאות. אם רק נעז להחזיר את החקלאות אל מקומה החשוב בתרבות כמקור משמעותי של חינוך והתחנכות, נתמוך בהתפתחות בריאה שלנו כחברה.

לקריאה נוספת: ראו כתבה כאן

bottom of page