top of page

ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית
המתאימים לישראל‎

מחקר שבוצע על ידי לירון ישראלי, בהנחיית דר' לירון אמדור ופרופ' תמר דיין באוניברסיטת תל אביב היווה תשתית לדו"ח מקצועי עבור המשרד להגנת הסביבה.
המחקר קיבל פרס ראשון בכנס האגודה הישראלית למדע שמירת טבע, וכן פרס ראשון בפורום האירופאי לאגרואקולוגיה.


מתוך תקציר מנהלים
מטרתו של מסמך זה היא לזהות ממשקים חקלאיים בחקלאות הצמחית התומכים בקיומם של ערכי
טבע ומגוון ביולוגי, ולפרט המלצות לכלי מדיניות שיאפשרו קידום של הממשקים הללו.
המסמך נערך כחלק מפעילותו של המשרד להגנת הסביבה להכנת תכנית פעולה לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל, כמיזם משותף של משרד הג"ס ומכון דש"א.

העבודה מאתרת ממשקים חקלאיים המתאימים לתנאים של ישראל: ממשקים שנבדקו מחקרית
באזורי אקלים ים-תיכוניים (האקלים הקיים בחלקה הצפוני של ישראל), ומתייחסים לגידולים
חקלאיים-צמחיים המקובלים בישראל. עבודת המשך תזהה את הממשקים הרלוונטיים לאזור המדברי בישראל.

להורדה
bottom of page