top of page

לקוחות ושיתופי פעולה

משק של איריס בן צבי

אירוח מחזור שני של קורס יסודות בחקלאות ביודינאמית

משק סלסילה, עמיקם

אירוח קורס שנתיים בחקלאות ביודינאמית
אתר ייצור תכשירים ביודינאמיים

החוות הירוקות

ליווי פיתוח תוכנית לחקלאות בתמיכת הקהילה בגליל העליון
2014-2015
כתבה על הפרויקט כאן

מכון דש"א ואוני' תל אביב

פיתוח מערך הדרכה להטמעת ממשקים לשימור מגוון ביולוגי בחקלאות בישראל
עבודת תזה - פרטים כאן

בוסתן שער

אירוח מחזור שלישי של קורס יסודות בחקלאות ביודינאמית והכנת תכשירים

גן הקיימות משגב

סדרת מפגשים בחקלאות ביודינאמית

יקב רקנאטי

יעוץ חקלאי וליווי תהליך הסמכה לתו תקן DEMETER
הספקת תכשירים ביודינאמיים

 יקב חרשים

ליווי הסבה לממשק ביודינאמי משנת 2015

אגרוסטדיס ומכללת תל חי

הדרכה של סטודנטים ממדינות מתפתחות בקורס
Learining by doing Tel Hai

כתיבה של מדור דו-חודשי על חקלאות ביודינאמית, אגרואקולוגיה, קהילה וקיימות
לכתבות המדור כאן

מגזין אדם עולם

פיתוח תוכנית אגרואקולוגית וחינוכית עבור המגמה לאגרואקולוגיה בבית ספר תיכון מוסינזון, הוד השרון

משק מוסינזון
משק 53 בת שלומה

ליווי יישומי אגרואקולוגיה וחקלאות ביודינאמית

משק 53 בת שלומה
משרד החינוך
אגף מדעי החקלאות

הנחיית קורסים קצרים ואכרדיטציה של קורס שנתי בהכשרה של מורים לחקלאות

בית הבד ריש לקיש

יעוץ חקלאי וליווי תהליך הסמכה לתו תקן DEMETER
הספקת תכשירים ביודינאמיים

לפרטים נוספים על פעילויות אדמה חיה

צרו קשר בכל שאלה

bottom of page