top of page

לקוחות ושיתופי פעולה

משק של איריס בן צבי

אירוח מחזור שני של קורס יסודות בחקלאות ביודינאמית

משק סלסילה, עמיקם

אירוח קורס שנתיים בחקלאות ביודינאמית
אתר ייצור תכשירים ביודינאמיים

החוות הירוקות

ליווי פיתוח תוכנית לחקלאות בתמיכת הקהילה בגליל העליון
2014-2015
כתבה על הפרויקט כאן

 יקב חרשים

ליווי הסבה לממשק ביודינאמי משנת 2015

מכון דש"א ואוני' תל אביב

פיתוח מערך הדרכה להטמעת ממשקים לשימור מגוון ביולוגי בחקלאות בישראל
עבודת תזה - פרטים כאן

אגרוסטדיס ומכללת תל חי

הדרכה של סטודנטים ממדינות מתפתחות בקורס
Learining by doing Tel Hai

בוסתן שער

אירוח מחזור שלישי של קורס יסודות בחקלאות ביודינאמית והכנת תכשירים

כתיבה של מדור דו-חודשי על חקלאות ביודינאמית, אגרואקולוגיה, קהילה וקיימות
לכתבות המדור כאן

מגזין אדם עולם
גן הקיימות משגב

סדרת מפגשים בחקלאות ביודינאמית

פיתוח תוכנית אגרואקולוגית וחינוכית עבור המגמה לאגרואקולוגיה בבית ספר תיכון מוסינזון, הוד השרון

משק מוסינזון
יקב רקנאטי

יעוץ חקלאי וליווי תהליך הסמכה לתו תקן DEMETER
הספקת תכשירים ביודינאמיים

משק 53 בת שלומה

ליווי יישומי אגרואקולוגיה וחקלאות ביודינאמית

משק 53 בת שלומה
משרד החינוך
אגף מדעי החקלאות

הנחיית קורסים קצרים ואכרדיטציה של קורס שנתי בהכשרה של מורים לחקלאות

בית הבד ריש לקיש

יעוץ חקלאי וליווי תהליך הסמכה לתו תקן DEMETER
הספקת תכשירים ביודינאמיים

לפרטים נוספים על פעילויות אדמה חיה

צרו קשר בכל שאלה

bottom of page